Kramnik, Vladimir - Svidler, Peter 1/2-1/2
Nizhny Novgorod 06.10.2013
(pgn)
© Chess tempo